"A path is made by walking on it." Zhuangzi (Zhuang Zhou)